STANOVY

JAWA–MOTO–CZ VETERÁN CLUB MŠENO

(dle ust.§ 6 odst.2. zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1. Zakládá se JAWA-MOTO-CZ VETERÁN CLUB MŠENO, z.s. („zapsaný spolek“)

2. Sídlem spolku je město Mšeno, Na Tržišti 447, Mšeno u Mělníka 27735

3. dle změny od 1. ledna 2014, bude nadále spolek používat svůj název JAWA-MOTO-CZ VETERÁN CLBU MŠENO, pouze v úředních a administrativní ujednáních bude používat název JAWA-MOTO-CZ VETERÁN CLUB, z.s.

Článek 2

1. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických nebo i právnických osob České republiky, které splní podmínky pro vznik členství dle Stanov spolku.

2. Spolek je právnickou osobou vstupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Článek 3

1. Cílem činnosti spolku je zejména sdružování majitelů historických motocyklů, zachování jejich historických hodnot pro příští generace. Dále pak i kulturní činnost, která bude presentována výstavami motocyklů, setkáváním s členy jiných motocyklových klubů a pořadáním akcí pro členy klubu a širokou veřejnost.

Článek 4

1. Zakládajícím členem spolku je každá fyzická nebo právnická osoba, která nejpozději do dne registrace podala k rukám starosty a výboru spolku přihlášku za člena, uhradila vstupní členský poplatek ve výši 500,- Kč a svým podpisem do zápisu členské schůze vyslovila souhlas se zněním Stanov spolku.

2. Se souhlasem valné hromady spolku se může stát členem spolku jakákoliv další osoba, která podala přihlášku, uhradila zápisné, vysloví souhlas se Stanovami a účastní se Valné Hromady, jež rozhoduje o vzniku jeho členství a získá nejpozději při rozhodování této valné hromady doporučení ke vzniku jeho členství ve Spolku minimálně od jednoho stávajícího člena spolku.

3. V rámci migrace členů je pro spolek důležité, aby každý další nový člen, který projeví zájem o zapsání členství do spolku, uhradil tzv. čekatelský poplatek, který činí 1000,- Kč při odevzdání rádně vyplněné přihlášky a odsouhlasením členů na členské schůzi. Tento čekatelský poplatek má dobu trvání jednoho roku ode dne doručení přihlášku ke vstupu do spolku. Dále uhrazuje řádný členský příspěvek ve výši 500,- Kč pro celý kalendářní rok.

Článek 5

1. O členství dle č. 4 žadatel/ka žádá písemnou přihláškou a následně toto členství vzniká:

a) v případě uvedeném v čl. 4 odst. 1 dnem vzniku spolku

b) v případě uvedeném v čl. 4 odst. 2 dnem rozhodnutí Valné hromady spolku a odst. 3 čekatelským příspěvkem.

Článek 6

1. Člen spolku je povinen zejména:

 • Dodržovat Stanovy a plnit rozhodnutí orgánu Spolku
 • Platit členský příspěvek ve výši a v termínech stanovených výborem
 • Chránit nabitý majetek spolku
 • Přispívat podle svých možností a schopností k plnění cílů a úkolu spolku
 • Chránit dobré jméno spolku a ostatních členů

2. Členství ve spolku zaniká:

 • Vystoupením
 • Smrtí
 • Zrušením spolku
 • Dohodou
 • Uplynutím 3 měsíců po splatnosti jakékoli finanční částky, která byla schválená rozhodnutím Valné hromady
 • Člen, jemuž členství zaniklo, nebo jeho právní nástupci nemají vůči spolku nárok na jakékoliv pohledávky popř. jiné plnění související se zaniklým členstvím
 • Pohledávky spolku vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.
Článek 8

1. člen může ze spolku vystoupit na základě §3 ost. 1 zákona č. 83/1990 Sb., spolek obdrží písemné oznámení člena o vystoupení ze spolku

2. oznámení o vystoupení může člen odvolat je písmeně a to se souhlasem valné hromady.

Článek 9

1. Valná hromada může na návrh kteréhokoli člena rozhodnout o vyloučení jiného člena, jestliže tento člen:

a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami

b) byl pravomocně postižen alespoň pro úmyslný přestupek proti spolku, jeho majetku nebo proti jeho členům.

c) Rozhodnutí valné Hromady o vyloučení člena musí být písemné a doporučuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je dnem zániku členství.

Článek 10

1. členství zaniká dále i dnem zrušení spolku.

Článek 11

1. dohodne-li se spolek a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.

2. dohodu o skočení členství uzavírá jménem spolku výbor. Dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jednu spolek.

Článek 12 – ORGÁNY SPOLKU

Orgány spolku jsou:

1. Starosta spolku

2. Místostarosta spolku

3. Jednatel spolku – statutární orgán

4. Ověřovatel zápisu valné Hromada

5. Finanční hospodář

6. Pokladník

7. Valná hromada

8. Výbor spolku, který tvoří členové výboru ve složení

1. Orgány spolku mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov spolku spadají do jejich působnosti

2. výkon činnosti člena a výboru je bez nároku na odměnu, nerozhodne-li valná Hromada jinak.

Článek 13 – Jednatel spolku

je nejvyšším orgánem spolku, který uplatňuje své právo řídit záležitosti spolku. Jednatel spolku je i statutárním orgánem spolku a dále je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech samostatně.

Článek 14 – Valná hromada

 koná se zpravidla jednou ročně a svolává ji jednatel spolku, který stanoví termín a místo konání.

 mimořádnou valnou hromadu je povinen výbor spolku svolat nejpozději do 14 dnů poté co o to požádají nejméně 2 členové výboru spolku nebo nejméně nadpoloviční většina všech členů spolku.

 je usnášení schopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů spolku, nebo výbor spolku (starosta, místostarosta, jednatel, finanční hospodář, zapisovatel a ověřovatel zápisu) a za podmínky řádného svolání všech členů spolku. Svolání členů spolku probíhá odesláním elektronické pozvánky e-mailovou adresou všem členům, nebo sms zprávou, dle přiložených členských osobních údajů.

 není-li usnášení schopná, ani po uplynutí 30 minut o jejího začátku, svolá výbor náhradní valnou Hromadu, která se uskuteční nejpozději do 2 hodin od původně plánované valné hromady.

 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomná nadpoloviční většina členů či výboru.

 Do výlučné působnosti valné Hromady patří: změna stanov, volba a odvolání členů výboru spolku, kontrolní a dozorová činnost nad jejich výkonem, rozhodování o otázkách jež si vyhradí.

 každý člen má 1 hlas

 valná Hromada rozhoduje vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.

 valnou hromadu vždy řídí starosta spolku, nebo jiný člen výboru tím pověřený.

 z valné hromady pořizuje zapisovatel-ověřovatel zápis, který ověří další dva zvolení členové.

Součástí zápisu musí vždy být prezenční listina přítomných členů, kteří tím stvrzují účast.

Článek 15 – VÝBOR SPOLKU

1. výbor spolku je kolektivním výkonným orgánem spolku včele s jednatelem spolku. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. výbor spolku je složen ze členů zvolených valnou hromadou do těchto funkcí: starosta, místostarosta, jednatel, zapisovatel zápisu, finanční hospodář a pokladník.

3. výbor je prováněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. Jménem výboru jedná samostatně pouze jednatel spolku.

4. jakékoliv právní úkony výboru, které se uskutečňují v písemné formě podepisuje jménem spolku buď starosta nebo jednatel spolku

5. Výbor může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním spolku i jiné fyzické nebo právnické osoby.

6. výbor se svolává dle potřeby, nebo je součástí každé řádné členské schůze dle kalendáře členských schůzí.

7. schůzi samotného výboru, řídí vždy starosta, nebo jiný člen výboru tím pověřený.

8. výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru.

9. Výbor spolku je povinen zejména:

a) organizovat a řídit jednání a práci spolku

b) zajišťovat a vést evidencí příjmů a výdajů

c) předkládat návrhy k rozhodování valné hromady

d) navrhovat výši zápisného, členských či mimořádných příspěvků členů spolku

Článek 16 – ČLENSKÁ EVIDENCE

1. Zapisuje se kromě jména a příjmení, bydliště a rodného čísla i výše příspěvku a datum jejich úhrady, nebo i jiné rozhodné skutečnosti.

2. člen má právo nahlížet do evidence členů, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci.

Článek 17 – HOSPODAŘENÍ SPOLKU

1. zdrojem příjmů spolku k zajištění činnost spolku jsou hlavně zápisné a členské příspěvky a také sponzorské dary.

2. majetkem spolku může být jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek, finanční prostředky spolku, pohledávky a jiná majetková práva.

3. případně dosažený zisk, použije spolek pro činnost clubu – zisk svého hospodaření dle nabitých zdrojů příjmů.

Článek 18 – ZÁNIK SPOLKU

1. zaniká doborovlným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem a to na základě rozhodnutí valné hromody.

2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva o jeho rozpuštění.

Článek 19 – ZÁVĚREČNÁ USTAVNOVENÍ

1. do doby zvolení a vytvoření orgánu spolku vykonává působnost spolku přípravný výbor a působnost předsedy spolku přípravným výborem pověřený člen.

2. tyto stanovy byly schváleny členy spolku na členské schůzi konané 2. 7. 2021 ve Mšeně a nabývají účinností dnem registrace spolku jakožto spolkem v souladu se sněním zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů.

Ve Mšeně dne : 2. 7. 2021

Přejít nahoru